Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Elodie Details AB (Elodie eller vi), org. nr 556745-7295, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Elodie tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med Elodie, såsom besök på webbplatsen.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.3 Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

2. Personuppgiftsansvarig

Det är Elodie Details AB, org nr 556745-7295 som är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter som kund och som är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vid frågor om Elodies personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta privacy@elodiedetails.se, eller brevledes till adressen Elodie Details AB, attn.: Data Protection, Jakobsbergsgatan 16, SE-111 44 Stockholm, Sverige.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Elodies webbplats, i vår butik, när du är medlem i kundklubben, använder dig av Elodes support, besöker Elodies webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Elodie. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Elodie och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

3.3 För att kunna ha korrekta adressuppgifter till dig uppdaterar vi dessa automatiskt via tredje parts tjänster för adressuppdatering. För detta ändamål använder vi ditt personnummer för att säkerställa att vi har din senaste adress (beaktansvärt skäl).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund hos Elodie

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Elodies webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst)

4.2 Personuppgifter som vi samlar in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamling Typ av personuppgifter

Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Din folkbokföringsadress och telefonnummer

Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

Kreditvärdighet

Sociala medier

Dina publicerade bilder eller kommentarer

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund hos Elodie

Elodie behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet, vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar eller för produktansvar och produktsäkerhet

Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Rättslig förpliktelse

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas under den tid som krävs enligt tillämpliga preskriptionstider enligt tillämplig lag. Exempelvis sparas uppgifter relaterade till ditt köp i 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier

 

 • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärende som rör ditt köp.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i köpvillkoren som vi har ingått med dig.

Lagringstid: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice

 

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via formulär eller epost, eller i digitala kanaler.
 • Vi rättar dina felaktiga uppgifter.
 • Vi bekräftar din identitet (om nödvändigt).
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i köpvillkoren som vi har ingått med dig.

Lagringstid: Senast 1 år efter att kundtjänst ärendet har avslutats.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Marknadsföring av våra produkter och tjänster

 

 • Vi skickar direktmarknadsföring såsom relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben och per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
 • Vi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar, ger förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för att göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • Vi genomför skräddarsydda kampanjer/skickar erbjudanden till dig baserat på din köphistorik.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.

 

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Senast 2 år efter din senaste aktivitet (till exempel när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev eller loggade in på ditt användarkonto).

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

 

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

Lagringstid: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer att sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 1 år kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer vår medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig, även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Förhindra bedrägerier, missbruk eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott

 

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

 

Vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringstid: Från insamlandet och för en tid om (som längst) 1 år därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Elodie kan vid behov lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Elodies koncernbolag och personuppgiftsbiträden (parter som behandlar uppgifter åt oss och enligt gällande regler). Elodie kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

7.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Elodie om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Elodies rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.3 Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än ovan om vi inte har ditt tillstånd till det.

7.4 Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

8. Tredjelands Överföringar

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till USA. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 7. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

9. Ändring av integritetspolicy

Elodie har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och detta meddelas via vår hemsida och i vår butik. Om vi genomför omfattande förändringar så kommer vi att meddela dig detta innan de träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Elodie.

10. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Elodie har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas uppgifter om kunder på server i säker miljö och i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning samt brandvägg.
För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. All information skickas i krypterad form via en säker anslutning och Elodie sparar inte dina kortuppgifter. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög.

11. Dina rättigheter

11.1 Elodie ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Elodie kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

11.3 Du har bland annat rätt att begära:

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de till exempel inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

11.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

11.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

11.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Den används för att göra ditt surfande smidigt. Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen.

Det finns också olika typer av cookies:

 • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare.
 • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem.
 • Förstapartscookies som placeras på din dator av oss i samband med att du surfar in på vår webbplats.
 • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på).

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på elodiedetails.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster. Analyserna kan sedan ligga till grund för vår marknadsföring vid besök på vår och på andra webbplatser. Sparade cookies används exempelvis i syfte att ge dig anpassad och relevant information och en så personlig shoppingupplevelse som möjligt. För detta ändamål använder vi en kommersiell 3:e parts aktör för att anpassa och göra innehållet i vår kommunikation mer relevant och intressant för dig.

Cookies kan dessutom användas för att göra ditt besök hos oss bättre. Vill du veta mer om cookies rekommenderar vi dig att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se.

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ned din webbläsare. Kom ihåg att ändrade inställningar kan innebära att vår webbutik och andra tjänster inte fungerar korrekt.

13. Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Elodie Details AB
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm
Sverige

E-post: support@elodiedetails.com

Uppdaterad 2024-04-15